برنج بذارم، برم از سر کوچه ،چهار تا سیخ کوبیده هم بگیرم برا ناهار... نظر مثبتتون چیه؟
برنجِ؟!! ‎- حســـــــنے
@hssn67: هوم؟ ‎- خانوم میم
مخالف ، زنگ بزن کباب رو بیارن ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@hssn67 رزاااق سابق :)))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: شماره ش رو ندارم، پول نقد هم ندارم ‎- خانوم میم
پاشو پاشو شب شد :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: نه هنوز صبحانه هم نخوردیم، وقت زیاده :)) ‎- خانوم میم