غذای بیرون کنسله! ناهار دعوت شدیم :دی
بزن دس قشنگه رو ‎- خانوم میم