حالم بده ... اگه مردم برام ختم قرآن بگیرید
چرا چی شدی؟ ناهار زیاد خوردی مهمونی؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: نه زیاد نخوردم اصلا :( ‎- خانوم میم
ای بابا چی شدی ‎- شمیم یاس
چی شدی پس؟ جاییت درد می کنه؟ همسرت منزل نیس؟ ‎- بــــــــــاران!
@daryaiy: @azadehgh65 چیز مهمی نیس. دارم لوس میکنم خودمو ‎- خانوم میم