حالم بده ... اگه مردم برام ختم قرآن بگیرید
چرا چی شدی؟ ناهار زیاد خوردی مهمونی؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: نه زیاد نخوردم اصلا :( ‎· خانوم میم
ای بابا چی شدی ‎· شمیم یاس
چی شدی پس؟ جاییت درد می کنه؟ همسرت منزل نیس؟ ‎· بــــــــــاران!
@daryaiy: @azadehgh65 چیز مهمی نیس. دارم لوس میکنم خودمو ‎· خانوم میم