دقیقا سه ماه مونده به کنکور ... خیلی عقبم من :((
چه رشته ای؟ ‎· آمیرزو
روان شناسی ان شالله ‎· خانوم میم
کنکور فوق؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: بله به امید خدا ‎· خانوم میم