خانوم خونه ، قیمه بار گذاشته برا شب :دی
IMG_20160207_152430.jpg
به به ‎· elahep8387
چه خوشمزه :) ‎· Hamed+
@elahep8387: @hamedsjy مچکرم :) ‎· خانوم میم
به گمج(گموج).عالییی ‎· farzaaneh