خانوم خونه ، قیمه بار گذاشته برا شب :دی
به به ‎- elahep8387
چه خوشمزه :) ‎- Hamed+
به گمج(گموج).عالییی ‎- farzaaneh