از ظهر دارم درس می خونما
تا شما درس میخوندی زنگ زدم رتبه 1 و برا شما رزرو کردم.پشیمونم نکن ادامه بده :دی ‎· Hamed+
حالا یک هم نشد طوری نیس، یه چیزی باشه که فردوسی قبول شم فقط ‎· خانوم میم