امکان نداره در مورد آینده حرف بزنم و به این فک نکنم که شاید زنده نبودم! همیشه جمله های آینده م «ان شاءالله» داره
عالی ‎· Hamed+