منم پرایوت شدم ...دست و جیغ و هورای بلند
البته طاقت نمیارم ... احساس خفگی میده بهم :)) ‎- خانوم میم