دیگه اگه موردی نیست من برم درس بخونم
بفرما ‎· اویس