دارم کتاب کودکان و نوجوانان استثنایی رو میخونم ... حالم بد میشه واقعا :(
اصن وارد جلسات درس این مباحث که میشم حالم تا یه مدت بد میشه :( خیلی تلخه ‎· SaeedTheGiraffe ?
خیلی دردناک ‎· بــــــــــاران!