من از تو هيچ بجز بودنت نمى خواهم // تمام عمر در آغوشم استراحت كن