من چرا شبا انقدر مقاومت می کنم در برابر خوابیدن؟
شب دوستیه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
شب رو که دوست دارم واقعا ‎- خانوم میم