مهمون دارم شب، مرغ گذاشتم فقط ... امیدوارم دوست داشته باشن