بعد از چند جلسه ی خواستگاری، عقد کردن، بزرگترین اشتباه ممکنه ... و خانواده های مذهبی خیلی ضرر میکنن سر این قضیه