مادر فولاد زره
فرخ لقای خال دار ‎· SaeedTheGiraffe ?
فرخ لقای خال دار نداشتم که !!! مثلا خواستی با امیر ارسلان نامدار هم قافیه اش کنی ؟:)) ‎· Caspian
بله :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)) ‎· خانوم میم