من هر چی خوراکی میخورم سیر نمیشم امشب :|
خو بازم بخور فقط مراقب باش حالت بد نشه و قر و قاطى نخورى ‎· بــــــــــاران!
قر و قاطی که خوردم . امیدوارم حالم بد نشه :)) ‎· خانوم میم