من هر چی خوراکی میخورم سیر نمیشم امشب :|
خو بازم بخور فقط مراقب باش حالت بد نشه و قر و قاطى نخورى ‎- بــــــــــاران!
قر و قاطی که خوردم . امیدوارم حالم بد نشه :)) ‎- خانوم میم