بعضیاتون معجزه ی ازدواج رو دست کم گرفتین
@hossien: الان شما خودت دست کم گرفتی که می خندی :دی ‎· خانوم میم