من همیشه یک جور رومانتیکی به زندگی مشترک نگاه میکردم ،و خدا رو شکر که بعد از پنج سال زندگی مشترک، هنوز هم نظرم عوض نشده ... امیدوارم تا همیشه همینجور بمونه