آدم هایی که دچار وسواس فکری می شن، آدم های باهوش و کنجکاوی هستن