لایک هاش از دویست رسیده به هزار و دویست یهویی ... تقلب کردی دیگه داداش :))
هزارتا اكانت ساخته :))) ‎· بــــــــــاران!
لایک و فالوور هم خریدنی شده خواهر ... گذشت دوره ی نجابت و صداقت ادم ها ‎· خانوم میم