باز میشه این در... صبح میشه این شب ... صبر داشته باش