در ازدواج های بد، یکی از طرفین قدرت را قبضه می کند.این کار را بیشتر شوهر ها انجام میدهند ولی گاهی بعضی از زن ها نیز چنین کاری می کنند