سربا خوردب
سر درد هم دارم تازه . اووخی بیشتر لطفا ‎- خانوم میم
اووووووخى :)) خوب شى زودى ‎- بــــــــــاران!
ممنونم :* ‎- خانوم میم