سربا خوردب
سر درد هم دارم تازه . اووخی بیشتر لطفا ‎· خانوم میم
اووووووخى :)) خوب شى زودى ‎· بــــــــــاران!
ممنونم :* ‎· خانوم میم