انگار دشمنی داره با من
خدا صبر بده ‎· zYa-Bushehr
میده ان شاالله ‎· خانوم میم
بهتر شدى؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: مرسی عزیزم ... خوبم شکر خدا ‎· خانوم میم