ساعت برنارد یادتونه؟
یادمونه؟ هر روزمون در آرزوی داشتنش می‌گذره ‎- وحید معمولی
همین فقط میخواستم ببینم یادتون هست یا نه :دی ‎- خانوم میم