یکی یا آنساب کرده یا بلاک ، ولی احتمال آنساب بیشتره، کدومتون بودین؟ هاننننن؟
نمیدانم ‎· بــــــــــاران!