صدای بلند ،عصبی م میکنه
اره منم ‎· بــــــــــاران!
اره منم ‎- بــــــــــاران! ‎· zYa-Bushehr