صدای بلند ،عصبی م میکنه
اره منم ‎- بــــــــــاران!
اره منم ‎- بــــــــــاران! ‎- zYa-Bushehr