ایناییی که مبل هاشون کاور داره رو درک نمیکنم اصلا ...
ما نیز هم ‎- zYa-Bushehr
اینا زیاد زندگی را جدی گرفتن ‎- Ehsan Sh
@ehsan957: والا ... اصلا لذت نمیشه برد از زندگی اینجوری ‎- خانوم میم
خو پ چرا خريدن؟ تازه مهمونم مياد بر نميدارند اون كاور كوفتى رو :( ‎- بــــــــــاران!