Avatar for saye

ایناییی که مبل هاشون کاور داره رو درک نمیکنم اصلا ...

Comment

ما نیز هم

 ‎· zYa-Bushehr
Comment

اینا زیاد زندگی را جدی گرفتن

 ‎· احسان
Comment

@ehsan957: والا ... اصلا لذت نمیشه برد از زندگی اینجوری

 ‎· خانوم میم
Comment

خو پ چرا خريدن؟ تازه مهمونم مياد بر نميدارند اون كاور كوفتى رو :(

 ‎· بــــــــــاران!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10