Avatar for saye
ایناییی که مبل هاشون کاور داره رو درک نمیکنم اصلا ...
Comment
ما نیز هم ‎· zYa-Bushehr
Comment
اینا زیاد زندگی را جدی گرفتن ‎· احسان
Comment
@ehsan957: والا ... اصلا لذت نمیشه برد از زندگی اینجوری ‎· خانوم میم
Comment
خو پ چرا خريدن؟ تازه مهمونم مياد بر نميدارند اون كاور كوفتى رو :( ‎· بــــــــــاران!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10