همیشه قبل خواب میگم وضو نگیرم خوابم میپره! بعدش میگم شاید خوابیدم و دیگه بیدار نشدم! دلم نمیاد و وضو میگیرم ... غرض اینکه وضو گرفتم و اماده ی استراحت عصرگاهی ام بدرود