دلم چای میخواد ... یه چند دیقه ی دیگه منتظر بمونم شاید مادرشوهرم دعوتم کرد :))
خونه نبودن ... خوب شد خودمو دعوت نکردم ها ‎· خانوم میم