عصرا که از خواب بیدار میشم، یه جوری حس بدی دارم که فقط چای میتونه حالمو خوب کنه
به به، فقط چای:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
فقط چای طبیعی شمالی @saeedgreen ‎· خانوم میم