اینکه من بیسکویت رو میزنم تو چای، خیلی چندشه؟ :دی
چندش برا چی؟ مثل کسائیکه قندو میزنن تو چایی خوب. شاید کسی بدش بیاد، ولی خودت اگه بدت نمیاد، خوبه ‎· راحیل
@sargardan زشته دیگه. نیس؟ من ولی عاشقشم. خیلی خوشمزه میشه :)) ‎· خانوم میم
تو جمع یعنی؟ تو جمع اره. ولی وقتی خودتی و خودت یا خودتی و کسی که باهاش رودربایستی نداری، چرا زشت باشه؟ ‎· راحیل
@sargardan: نه تو جمع که داغونه :)) ‎· خانوم میم