توی مذهبیا یا غیرمذهبیا ( با این تعریفی که رایجه تو جامعه) جا نمیگیرم ! یه گروهی ندارین وسط این دوتا، اونجا باشم؟ -__-