من هم دوست دارم ببینم نوشیدنی رو ... لیوان باید شیشه ای باشه
باید فید مخصوص بدم براش:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
شيشه اى دوس ندارم خوب :| ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: دلت میاد؟ چطوری نبینی چی میخوری؟ ‎· خانوم میم