من هم دوست دارم ببینم نوشیدنی رو ... لیوان باید شیشه ای باشه
باید فید مخصوص بدم براش:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
شيشه اى دوس ندارم خوب :| ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: دلت میاد؟ چطوری نبینی چی میخوری؟ ‎- خانوم میم