مستجاب الدعوه نداریم اینجا؟
هرگاه خواستن با تمام وجود تجلي كند پاسخ خويش را خواهي گرفت ‎· mozhgankh
دیشبم یکی دنبالش می گشت :)) یافت نشد ‎· بــــــــــاران!