مستجاب الدعوه نداریم اینجا؟
هرگاه خواستن با تمام وجود تجلي كند پاسخ خويش را خواهي گرفت ‎- mozhgankh
دیشبم یکی دنبالش می گشت :)) یافت نشد ‎- بــــــــــاران!