هر کس بد ما به خلق گوید، ما چهره ز غم نمی خراشیم ... ما خوبی او به خلق گوییم، تا هر دو دروغ گفته باشیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ... ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم ‎· SaeedTheGiraffe ?