جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی
جدا ‎· احسان
محبت است که زنجیر میشود گاهی ‎· ElnazGh