جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی
جدا ‎- Ehsan Sh
محبت است که زنجیر میشود گاهی ‎- ElnazGh