شاعر ميگفت مرا به خانه ات ببر!! ترانه دل نواز نيست! خانه استعاره از مكان و ترانه توئيتره