خب ديگه مكان هى ارور ميده! احتمالا به زودى هم از فشار وارده ميتركه