فك كنم ٢٠ ساله م بود اومدم فرفر! بعد از اون موقع چه اتفاقايى كه نيوفتاده ! چقد زندگيامون چرخيده و عوض شده
منم 20 ساله بودم الان 10 سال گذشته ‎· منفی سی