پسته داريم! كيك يزدى داريم! سوهان داريم! بستنى هم داريم! كدومشو ميل كنم!؟
هنوزم بيشعوريد كه! جواب سوال مهم زندگى ادمو نميديد ‎· Selene
پسته بخور تا غصه نخوری ‎· hadi