پسته داريم! كيك يزدى داريم! سوهان داريم! بستنى هم داريم! كدومشو ميل كنم!؟
هنوزم بيشعوريد كه! جواب سوال مهم زندگى ادمو نميديد ‎- Selene
پسته بخور تا غصه نخوری ‎- hadi