دلشوره های امشب من بی دلیل نیست سر بر کدام خاک؟ کجا گریه می کنی؟