فك كنم اولين خاستگارم هم احسان ديارى بود! نيستش؟!:)))
خبر نداره والا با کله میاد :) ‎- Dr.RoHo
خاستگاريم يا مكان؟:))@roho ‎- Selene
از همون موقع سوختی ‎- Spidermard
نه بابا! بعدش كلى شوهر گيرم اومد@spidermard ‎- Selene
خب سوخته بودی بعدش دیگه ‎- Spidermard
نه بابا! برشته شده بودم فقط@spidermard ‎- Selene