فك كنم اولين خاستگارم هم احسان ديارى بود! نيستش؟!:)))
خبر نداره والا با کله میاد :) ‎· Dr.RoHo
خاستگاريم يا مكان؟:))@roho ‎· Selene
از همون موقع سوختی ‎· Spidermard
نه بابا! بعدش كلى شوهر گيرم اومد@spidermard ‎· Selene
خب سوخته بودی بعدش دیگه ‎· Spidermard
نه بابا! برشته شده بودم فقط@spidermard ‎· Selene