يعنى امروز اين مكان! منو از كندى كراش بازى كردنم انداخت! درس و اينا كه جاى خود داره