صلاح ديدم اينجا هم با دنا خانم اشناتون كنم
ای وای ای وای ‎· جلال
جلال شما سينه بزن@joonomi ‎· Selene