شيفت شب نداريم!؟
ما ترک کردیم :))) ‎- مـِـهدی❆
خودت دس به کار شو ‎- soshyans
باید داشته باشیم ‎- behnam2k
من كه شيفت شبانه روزى بودم:))@bahrami ‎- Selene
ما کتاب میخونیم :))) ‎- عموشاد
حتما داریم :دی ‎- Hadi.Yalin
فرهيخته شدى؟!@mahdimalaguena ‎- Selene
@yalin: كوو! هيشكى نيست كه ‎- Selene
فرهیختگی از ویژگی های بارز اینجانب است ‎- عموشاد
بنده ساعت سه نصف شب بودم حتی دیشب از ذوق :| ‎- Hadi.Yalin