خب صف بكشيد ماچتون كنم برم بخوابم! صبح بايد برم سركار! هق هق