اومدم بگم من تازه از كار اومدم خونه! برم تو افق محو شم!
دیگه چرا اومدی خونه، همون از سر کار میرفتی محو میشدی دیگه ‎- soshyans
گشنمه سوشى! هنوز ناهار هم نخوردم ‎- Selene
شنیدم تو محو هم رستوران خوب پیدا میشه :)) ‎- soshyans
تو افق شنيدم! ولى محو رو نه ‎- Selene