اومدم بگم من تازه از كار اومدم خونه! برم تو افق محو شم!
دیگه چرا اومدی خونه، همون از سر کار میرفتی محو میشدی دیگه ‎· soshyans
گشنمه سوشى! هنوز ناهار هم نخوردم ‎· Selene
شنیدم تو محو هم رستوران خوب پیدا میشه :)) ‎· soshyans
تو افق شنيدم! ولى محو رو نه ‎· Selene