اعتراف ميكنم از ديروز افسرده شدم! ياد جوونيام افتادم!