صبح شده! بيدار شيد
بیداریم.صبح بخیر ‎- جولیا پندلتون
اوا سلام! صبح بخير@mousaviam2 ‎- Selene